صدایم “اعتراضی” نیست / اشتباهی در کار خوانندگی بُر خوردم

سینماپرس: شهرام شکوهی با دیدن بازی ایران - پرتغال و گل نشدن شوت طارمی روانه بیمارستان شد و در نهایت با عمل جراحی، اکنون اوضاع بهتری دارد.