30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاتر

30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاترطبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا ، 30 درصد ایرانی ها تا کنون سینما نرفته اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از 88 درصد مردم ایران را شامل می شود. - 30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاتر 30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاترطبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا ، 30 درصد ایرانی ها تا کنون سینما نرفته اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از ...
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی