“دختر لر” به عنوان اولین فیلم ناطق فارسی کاملا سیاسی است

شهریار زرشناس با حضور در برنامه «چشم شب روشن» تاکید کرد سینما از لحظه تولد ذات سیاسی دارد و هیچ فیلمی وجود ندارد که سیاسی نباشد چون یا به تایید وضعیت موجود پرداخته و یا با آن درافتاده است.