از تشویق به خودکشی تا تمجید از بازیگر درباری در “شبکه شما”

سینماپرس: محتوای یکی از برنامه های شبکه شما که به دعوت از بازیگران و سلبریتی ها می پردازد روند نزولی و اسف باری را طی می کند.