“رشیدپور” بهانه بود، فریاد “حاتمی کیا” یک انتقام بود

فریاد حاتمی کیا انتقام ما بود از آن شب غربتی در اسفند 70. او فریاد می زد و فریادش، فقط از حنجره خودش نبود که طنین انداز شده بود. فریاد آوینی هم بود بر سر شبه روشنفکران وطنی که می خواستند هنر ناب انقلاب را به بهانه حکومتی و ارگانی بودن، - دانشگاه هنر و در سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب ، به قول خودش بازجویی کردند. بعد ها خودش چه خوب قلم زد درباره غربتش در آن شب. به گواه همانی که نوشته، هم فحاشی می کردند و هم هیاهو ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی