۲ انتصاب در معاونت صدای رسانه ملی صورت گرفت

سینماپرس: طی حکم هایی مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت معاونت صدا و فرمانده حوزه بسیج معاونت صدا منصوب شدند.