۱۶ فیلم درخواست اکران نوروزی دارند / آئین نامه اکران ۹۷ برعهده خانه سینماست

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره اکران‌های نوروزی گفت: ۱۶ فیلم از سوی دفاتر پخش به شورای صنفی نمایش معرفی شدند و متقاضی اکران نوروزی هستند که با مصوب شدن آئین نامه اکران ۹۷ در مورد آن‌ها تصمیم گیری خواهد شد.