۱۴ دوره فرازونشیب «خانه سینما»

سینماپرس: در آستانه انتخاب پانزدهمین هیات مدیره خانه سینما مرور فعالیت چهارده هیات مدیره قبلی این نهاد صنفی حائز نکات و تجربیات ارزشمندی است.