یونیسف از پذیرفته‌شدگان المپیاد فیلمسازی نوجوانان حمایت می کند

سینماپرس: یونیسف بخشی از هزینه آموزش فیلمسازی حرفه ای به نوجوانان راه‌یافته به دومین المپیاد فیلمسازی را تامین می کند.