گیتی: این روزها افراد متخصص خانه نشین شده اما افراد بی استعداد و وابسته به جریان های خاص در رسانه ها و روابط عمومی ها جولان می دهند

سینماپرس: حسین گیتی منتقد سینما در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: این روزها افراد متخصص، باسواد و باتجربه خانه نشین شده اما در عوض افراد بی استعداد اما وابسته به جریان های خاص در رسانه ها و روابط عمومی ها جولان می دهند؛ این وضعیت و همچنین ظهور و بروز کانال های متعدد در فضای مجازی و اینکه هرکسی از گرد راه نرسیده خود را منتقد و خبرنگار سینما می داند بسیار دردآور است و این وظیفه مسئولان فرهنگی است که تدبیری اساسی برای این ماجرا اندیشه کنند.