گفت وگو با «ساعد سهیلی»؛ از روزهای سخت بازیگری تا عشق در پاریس

قبل از مصاحبه وقتی مجله دو
سال قبل را نشانش دادیم که برای شماره ویژه جشنواره همراه با امیر جدیدی و
نوید محمدزاده ازش عکاسی کرده بودیم، گفت: «اِ همین کاپشن امروزم تنم
بوده.» واقعا هم همان تنش بود. اتفاقی که احتمالا چندان بین بازیگرها مرسوم
نیست، این که دست کم سه زمستان پشت سر هم یک بالاپوش تن شان کنند.

درباره
ساعد سهیلی اما باید این ویژگی را به همه تفاوت های بزرگ و کوچکی اضافه
کرد که او با کلیشه ای که از «بازیگر»ها در ذهن داریم، بازیگری که به خاطر
سابقه سینمایی پدرش، از همان بدو تولد از نعمت «ژن خوب» برخوردار بود، اما
خیلی صبر کرد تا دست آخر تصادفی پایش به پرده باز شد. کسی که گرچه اسمش
تنها در یک «الف» و «ی» با نام پدر فرق می کند، اما در سینما راه اختصاصی
خودش را رفته و امروز به اندازه همان الف تا ی از مسیر حرفه ای فاصله
گرفته.
جوان سی ساله «آرام» و «سِرتِق»ی که «آهستگی» و «پیوستگی»
را به هر شتاب و عجله ای ترجیح می دهد و در عین سرسختی بی صدا و منحصر به
فردش در کار و زندگی چنان از اتفاقاتی که برایش افتاده و حادثه هایی که او
را به اینجا رسانده راضی است که گویی …