گفتمان سلطه در پی حذف «سینمای مقاومت» است

سینماپرس: کارگردان سینمای دفاع مقدس تاکید دارد که گفتمان سلطه در جهان گفتمان مقاومت و سینمای مبتنی بر آن را حذف می کند زیرا از آن هراس دارد.