گزارش عملکرد ۳ ماه نخست ستاد صیانت از آثار سینمایی، سمعی و بصری

سینماپرس: در سه ماهه نخست سال جاری توسط ستاد صیانت از آثار سینمایی، سمعی و بصری ۱۱ عملیات در تهران انجام شد که حاصل آن، کشف تعداد زیادی لوح فشرده غیر مجاز بوده است.