گزارش عملکرد «شورای تخصصی سینمای اجتماعی» فارابی اعلام شد

سینماپرس: بنیاد سینمایی فارابی گزارش عملکرد «شورای تخصصی سینمای اجتماعی» را اعلام کرد.