گزارشی از آموزشگاههای آزاد سینمایی در سال 97

دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی، عملکـرد آموزشگاه آزاد سینمایی را از دیدگاه کمی مورد بررسی قرار داد. – خبرگزاری آریا- دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﺳﻴﻨﻤﺎیی سازمان سینمایی، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزاد سینمایی را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛمی مورد بررسی قرار داد.به گزارش آریا، در این مطالعه سعی شده تا به مسائلی همچون ﺟﻬـﺖﮔﻴـﺮیﻫـﺎ، ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫﺎ اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎ پرداخته شود ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی