«کمیته تطبیق» در خانه سینما تشکیل شد

سینماپرس: با تشکیل «کمیته تطبیق» در خانه سینما مقررست که وضعیت اعضای صنوف ساماندهی شود؛ امری که اعتراض هایی به دنبال داشته است.