کالا شدن بازیگران و مرگ فرهنگ در تئاتر اشرافی/ خطری برای هویت تئاتر

سینماپرس: تئاتر ‌اشرافی، بیش از آنکه از جنبه فرهنگی حائز اهمیت باشد و به عنوان یک نوآوری و دستاورد جدید در هنر کشورمان شناخته شود، نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی تازه به حساب می‌آید.