کارگردانی سریال قرآنی و فاخر موسی (ع) اصلی‌ترین اولویت من است

سینماپرس: کارگردان سریال حضرت موسی (ع) درباره اخبار نادرست پیرامون منتفی شدن این پروژه فاخر، توضیحاتی ارائه داد.