کارگاه تخصصی جلوه های ویژه میدانی در مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران با هدف ارتقای مهارت های تخصصی و دانش مجریان و دستیاران جلوه های ویژه میدانی «کارگاه تخصصی جلوه های ویژه میدانی در سینما» را برگزار می کند.