چرا منوچهر محمدی باید سلطان بی تاج و تخت سینما باشد؟!/ای وای بر وزیر ارشاد که هنوز مافیای سینما را نمی شناسد

جلوی فیلم را در جشنواره دو سال پیش با توطئه موسوی و آقای فریدون جیرانی گرفتند اینقدر مرد باشید که بگویید… من نکردم.با این وضعیت با همین دستان خودم درِ شورای صنفی نمایش را گل خواهم گرفت.