چرا سینمای غرب قصد معادزدایی دارد؟

در سینمای غرب، بر خلاف شرق، معناگرایی در آثار سینمایی، طریقت گرایی مکثر تفسیر می شود با آزمونی علمی، از دریچه بازیابی انحرافی آموزه های ادیان ابراهیمی، نسبت به مفاهیم مطروحه آیینی – آسمانی و برداشت علمی بشر. این رویکرد هنری در تولیدات سینمایی متنوع و مکثر، هر بار بر ریل های ایدئولوژیک نوینی، بر ستون هایی از طریقت های انسانی – علمی یا شریعت های کاذب، بنا شده و بر مبنای معنویت ایدئولوژیک با تفاسیری ساده در حوزه ادراک عمومی، تفسیری نوین، اما جعلی از معنویت و معنا می دهد.
خبرگزاری تسنیم نوشت: فیلم «اکتشاف» محصول غیرمتعارف «نت فلیکس» طبق فرمول معناگرایی ارائه شده در سینمای غرب، با برداشت هایی از طریقت، با طرح پرسش های بنیادین و ایجاد ظن نسبت به آموزه های شریعت (ادیان ابراهیمی)، مکاشفه ای سینمایی است، برای القای غیر واقعی طریقتی علمی، برای ارائه برداشت های ماتریالیستی از جهان پس از مرگ، در حدود فهم بشر.
در روایت فیلم «اکتشاف»، توماس هاربر (رابرت ردفورد) پس از 40 سال تحقیقات، مطالعه و پژوهش به نتایج عجیبی درباره جهان پس از مرگ دست یافته و آن را به شکل علمی ثابت کرده است. «هاربر» اثبات …