چرا سلبریتی‌های ایرانی شارلی ابدو هستند ولی مسلمان نمازگزار نه؟

سینماپرس: سلبریتی‌هایی که برای هر خرده حادثه‌ در غرب به تصنّع‌خانه‌های مجازیشان اعلامیه میزنند و از عروسی نوه ملکه هم نمیگذرند، از قتل کسانی که جز رنگ چهره و عقیده‌ قلبی گناهی نداشتند هیچ نمی گویند.