چرا انتخاب مهران مدیری برای اجرای هفت درست است؟

حضور مهران مدیری بتواند حامی مالی جدی و پر و پیمانی برای هفت بیاورد که شبکه سه نه تنها برای هفت هزینه نکند، بلکه از کنار حمایت های آن حامی مالی، – 1-بهروز افخمی برنامه هفت را تا سطح یک کار ژورنالیستیی نازل و زرد، فروکاست. به نظر شما با این هفتِ بی اعتبار، کسی که به سینما نگاهی جدی، راهبردی و تعالی دهنده دارد، حاضر می شد اجرای آن را بپذیرد؟2-مدیر شبکه سوم سیما بیش از آنکه به ماهیت و ژرفای فعالیت رسانه ای …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی

چرا انتخاب مهران مدیری برای اجرای هفت درست است؟

حضور مهران مدیری بتواند حامی مالی جدی و پر و پیمانی برای هفت بیاورد که شبکه سه نه تنها برای هفت هزینه نکند، بلکه از کنار حمایت های آن حامی مالی، – 1-بهروز افخمی برنامه هفت را تا سطح یک کار ژورنالیستیی نازل و زرد، فروکاست. به نظر شما با این هفتِ بی اعتبار، کسی که به سینما نگاهی جدی، راهبردی و تعالی دهنده دارد، حاضر می شد اجرای آن را بپذیرد؟2-مدیر شبکه سوم سیما بیش از آنکه به ماهیت و ژرفای فعالیت رسانه ای …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی