پول های کثیف وارد سینما شده، مسئولین و رسانه ها ساکتند!؟

مهدی کرم پور پس از اجحاف سوگلی ها ی اکران در حق فیلمش سوفی ودیوانه ، در یادداشتی تند نسبت به نهادینه شدن روش های کثیف برای از میدان به در کردن جریان فرهنگی سینما اعتراض کرد. - پول های کثیف وارد سینما شده، مسئولین و رسانه ها ساکتند!؟ مهدی کرم پور پس از اجحاف سوگلی ها ی اکران در حق فیلمش سوفی ودیوانه ، در یادداشتی تند نسبت به نهادینه شدن روش های کثیف برای از میدان به در کردن جریان فرهنگی سینما اعتراض کرد. ...
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی