پوریامین: مدیریت سینمایی در ۸ سال اخیر نه تنها باعث رونق سینما نشده بلکه دلسردی سینماگران، دلزدگی مخاطب و تنزل مضامین فیلم ها را در پی داشته است

سینماپرس: مریم پوریامین عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان و منتقد سینما اظهار داشت: مدیریت سینمایی در ۸ سال اخیر نه تنها باعث رونق سینما نشده بلکه دلسردی سینماگران، دلزدگی مخاطب و تنزل مضامین فیلم ها را در پی داشته است به نحوی که محتوای آثار سینمایی به سمت ناامیدی، ناکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب دینداری در زندگی اجتماعی سوق داده شده و این اتفاقات نامبارک حاصل کار آقایان در سینما محسوب می شود!