پروانه ساخت فیلم های سینمایی حذف می شود؟

بخشی از بدنه قدرتمند سینما با این درخواست مخالفند، چرا که تصور می کنند اگر دولت پروانه ساخت صادر نکند، صدور پروانه نمایش از هم اکنون نیز سست تر می شود و تاکید می کنند حذف پروانه ساخت فیلم سینمایی، - امنیت سرمایه گذاری را در سینمای ایران کاهش می دهد؛ اما مگر وضعیت امروز سینما ایمن است و حتی پروانه نمایش به منزله اکران قطعیِ فیلم سینمایی است؟! شعار سال": با وجود آنکه برخی عناصر کلیدی بدنه سینما با حذف پروانه ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی