پروانه ساخت فیلم های سینمایی حذف می شود؟

بخشی از بدنه قدرتمند سینما با این درخواست مخالفند، چرا که تصور می کنند اگر دولت پروانه ساخت صادر نکند، صدور پروانه نمایش از هم اکنون نیز سست تر می شود و تاکید می کنند حذف پروانه ساخت فیلم سینمایی، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی