پایان تصویربرداری «صبح آخرین روز» در دانشگاه شهید بهشتی

سینماپرس: تصویربرداری سریال «صبح آخرین روز» با موضوع زندگی شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید.