ولنگاری فرهنگی/ از صف اینستاگرامی‌ها تا هضم انقلابی‌ها

سینماپرس: نمایشگاه کتاب تهران به نیمه خود رسیده است. تامل دقیق تر در ماهیت و ساختار بزرگترین اتفاق فرهنگی سال ایرانیان؛ نشانه‌های آشکاری از وضعیت امروز فرهنگی ایران به دست می‌دهد.