وقتی معاونت هنری ارشاد یکی به میخ و یکی به نعل‌ می‌زند

سینماپرس: مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از حذف مؤسسات خصولتی می‌گوید که به نظر می‌رسد او و همکارانش در نظر دارند مؤسسه‌ای خصولتی با مدیریت خود تشکیل دهند.