وقتی در ادعایی مضحک جشن حافظ شبیه گلدن گلوب می شود

سینماپرس: امید معلم دبیر نوزدهمین جشن حافظ در ادعایی اغراق آمیز و همراه با غلو زیاد عنوان کرد که این جشن شبیه گلدن گلوب است.