وزیر ارشاد: دیوار بی اعتمادی، تکفیر و تحریم با کتاب فرو می ریزد

سینماپرس: صالحی گفت: شاید هیچ پدیده بشری مانند کتاب نباشد که آیینه خود انسان باشد و یکی از کارکردهای کتاب، پرورش و پالایش زبان است.