وزارت علوم باید در نگاه خود نسبت به آموزش هنر تجدیدنظر کند

سینماپرس: رییس دانشکده سینما و تئاتر درباه تحصن تعدادی از دانشجویان گفت: «بخشی از درخواست های اعتراضی دانشجویان به حق است و بخشی نیز به دلیل ناآشنایی دانشجویان به سیستم اداری دانشگاه است.»