ورزشـکاران تابلو شـدند!

این سومین بار بود که هنرهای تجسمی با قامتی بلند به پاسداشت چهره های سرشناس ملی ایران ایستاد. سومین رویدادی که تحت همین عنوان «چهره های سرشناس ملی ایران»، پس از «پرتره نگاری مشاهیر موسیقی ایران» و پرتره های «یکصد چهره محبوب سینما تئاتر ایران»، از 15 دی ماه تا همین جمعه گذشته بر پا شد، این بار از صد چهره ورزشی سراغ گرفته بود.