واکنش مدیرسینما آزادی به ادعای جدید درباره بلیت فروشی گیشه

مدیر سینما آزادی با تاکید بر این مهم که در سالها ی گذشته در برخی سانس ها یک بلیت برای ارائه در گیشه نداشته اند گفت: اگر آقای فرجی مایل باشند در حضور رسانه ها صورتجلسه ها را ارائه کنیم .