هیچ پیشنهادی از سینما ندارم/دلیل کم کاری من را باید از کارگردانان پرسید

کار بازیگری اینطور است که من به عنوان بازیگر منتظر پیشنهادات هستم و کارگردانان از من می خواهند که در کدام پروژه حضور پیدا کنم. - بازیگر سریال از یادها رفته گفت: کار بازیگری اینطور است که من به عنوان بازیگر منتظر پیشنهادات هستم و کارگردانان از من می خواهند که در کدام پروژه حضور پیدا کنم. اما هیچ پیشنهادی نیست و به نظرم باید دلیل این اتفاق را از کارگردانان بپرسید که چرا من را به کلی فراموش کرده اند. اتاق خبر 24 :
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی