هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی معرفی شد

سینماپرس: اعضای هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی انتخاب شدند.