هیئت مدیره جدید انجمن بازیگران تعیین شد

سینماپرس: هیئت مدیره جدید انجمن صنفی بازیگران سینما مشخص و فاطمه معتمد آریا به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد.