هنوز جوابی برای صیانت صنفی از سوی سازمان سینمایی به ما نداده اند

سینماپرس: مهدی سجاده چی از بی توجهی سازمان سینمایی به صیانت صنفی فیلمنامه نویسان انتقاد کرد.