همه آثار سینمایی باید در یک ظرف گنجانده و ارزیابی شوند

تهیه کننده سینما گفت: تفکیک و جداسازی در عرصه هنر معنایی ندارد و به نظرم باید همه آثار فیلمسازان یک جا ارزیابی شود.