هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان فراخوان داد

سینماپرس: فراخوان هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با تایید شورای سیاستگذاری این جشنواره اعلام شد.