نیکی کریمی د ر «مصائب شیرین 2»

نیکی کریمی د ر نقش خود ش مقابل د وربین علیرضا د اود نژاد د ر لند ن می رود .
علیرضا د اود نژاد که از چند ماه قبل برای فیلمبرد اری «مصائب شیرین 2» د ر انگلستان
به سر می برد ، همچنان مشغول فیلمبرد اری فیلم جد ید ش است.
به تازگی خبر رسید ه است که نیکی کریمی د ر نقش نیکی کریمی مقابل د وربین این کارگرد ان سینما می رود و قرار است ترلان پروانه نیز هفته آیند ه د ر «منچستر» مقابل د وربین برود . گفته می شود پس از فیلمبرد اری د ر انگلیس برای اد امه فیلمبرد اری گروه به تهران و سپس شمال کشور خواهند رفت.
د اود نژاد که د ر سال ۷۷ «مصائب شیرین ۱» را ساخت د ر پاسخ به اینکه سرنوشت بچه های «مصائب شیرین» را د ر این فیلم خواهیم د ید ؟ گفته است: بله، آنها د ر همان شرایطی قرار می گیرند که پد ر و ماد رهاشون را د ر آن قرار د اد ه بود ند ، اگرچه با تفاوت هایی که به زمان و مکان متفاوت مربوط می شود .
د ر «مصائب شیرین» که د ر سال ۷۷ ساخته شد ، رضا، مونا، محمد رضا د اود نژاد ، احترام الساد ات حبیبیان و اقد س سعاد ت رضایی بازی می کرد ند و هنوز لیست کامل بازیگران و عوامل فیلم «مصائب شیرین2» رسانه یی نشد …