نگرانی سینماداران از اکران بهمن و اسفند

سخنگوی انجمن سینماداران گفت: اکران فیلم ها در بهمن و اسفند به شرط تامین کف فروش اگر در نوروز ادامه نیابد، تهیه کننده میل و رغبتی برای اکران فیلم پر مخاطب خود در سینما برای این دو ماه ندارد و شاهد رکود سینماها خواهیم بود.