نگاهی به «پیانیستولوژی»؛ هیاهو برای هیچ

سینماپرس: پیانیستولوژی نمایشی است که می‌توان در آن مرز میان متن و اجرا را دریافت. متن می‌خواهد بیانیه‌ای فلسفی باشد و اجرا قصدش سرگرمی است، نتیجه یک سردرگمی است.