نگاهی به نمایش «پرواز به تاریکی»؛ قدرت‌نمایی بدمن‌ها

سینماپرس: در آثار افشین هاشمی گویی بدمن‌ها همه کاره هستند. آدم‌ خوب‌ها منفعل به گوشه‌ای محبوس می‌شوند تا نظاره‌گر اعمال آدم‌ بدها باشند. این انفعال کسالت‌آور است.