نگاهی به نمایش «زهرماری»؛ جامعه نفرت

سینماپرس: «زهرماری» تصویری از یک تنفر بین اقشاری است. در این نفرت‌ورزی، زبان نقش اساسی ایفا می‌کند. پناه بردن به زبان کنایی و تبدیل شدن زبان زیرزمینی به زبان معیار، شرایط جامعه‌ای را نشان می‌دهد که در ورطه دورویی فرورفته است.