نگاهی به سیر تحول جلوه های ویژه در تاریخ سینما

جدیدترین پرونده ی ویدیویی زومجی، به سراغ یکی از مهم ترین عناصر تاثیرگذار در دنیای سینما یعنی جلوه های ویژه رفته و تاریخچه ی آن را زیر ذره بین خود برده است.