نهادینه‌کردن مفهوم اجتماعی مقاومت یکی از کارکردهای جشنواره «مقاومت» است

سینماپرس: حسین انتظامی معتقد است، نهادینه‌کردن مفهوم اجتماعی مقاومت یکی از کارکردهای جشنواره فیلم «مقاومت» است و با اقداماتی که در این جشنواره انجام می‌شود، مقاومت معنای گسترده‌تری پیدا می‌کند.