نمایندگان قوای سه‌گانه رعایت شئون اجتماعی و فرهنگی در پخش آگهی‌های بازرگانی و پرهیز از اغراق و افراط را مهم برشمردند!

سینماپرس: شورای نظارت بر صداوسیما طی جلسه‌ای خواستار پرهیز از اغراق و افراط در پیام‌های بازرگانی صداوسیما شد.