نمایش های مذهبی مخاطب واقعی و مردمی دارند

سینماپرس: مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در حاشیه تماشای نمایش «خاتون» بر مردمی بودن نمایش های مذهبی و لزوم حمایت نهادها از این نوع نمایش تاکید کرد.